Phát minh không thể tha thứ

Trước khi Rene Laennec phát minh ra ống nghe, tất cả bác sĩ chỉ có thể thông qua hình thức này để nghe tim, phổi để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân! Phát minh...