Category: Văn học – Nghệ thuật

Đi tìm pangram tiếng Việt

Phần 1: The quick brown fox… Phần 2: Đi tìm pangram tiếng Việt Phần 3: Đi tìm perfect pangrams tiếng Việt 1. Trong một Ghi chú trước, tôi có đề cập đến pangram tiếng Việt. Phương...

The quick brown fox…

Phần 1: The quick brown fox… Phần 2: Đi tìm pangram tiếng Việt Phần 3: Đi tìm perfect pangrams tiếng Việt 1. Tiếng Anh có một câu pangram (một câu chứa tất cả các kí tự...