Đảm bảo bà sẽ yên ổn trong 10 tháng tiếp theo

– Mỗi lần đến tháng mệt mỏi gần chết!

– Cho tôi một đêm, đảm bảo bà sẽ yên ổn trong 10 tháng tiếp theo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *