Không được đánh khách hàng

Không được chửi khách hàng. Khách hàng là ông cố nội, là miếng cơm manh áo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *