Lùi lại không phải là sợ hãi, mà để chuẩn bị cho thành công

Ăn gian mà còn xàm L.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *