Mày đem mèo về đây là tao làm thịt nó đó!

Xé gà cho nó ăn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *