Nền giáo dục Việt Nam thời Pháp thuộc

Một vài hình ảnh về lớp học và trường học ngày xưa.

Sự cải cách quan trọng nhất trong nền giáo dục của người Pháp đã đem tới cho Việt-Nam là các bộ môn khoa học.Trong nhiều thế kỷ, dân Việt-Nam chỉ dựa trên nền triết lý Khổng Mạnh để tổ chức gia đình và xã hội, tất cả đều dựa trên chữ nghĩa.

Trường làng
Trường làng
Trường tỉnh
Trường tỉnh
Học trò của một trường trung học
Học trò của một trường trung học
Một lớp học
Một lớp học
Một lớp học thời Pháp
Một lớp học thời Pháp
Giờ địa lý
Giờ địa lý
Giờ hóa học
Giờ hóa học
Giờ sinh vật học
Giờ sinh vật học
Giờ thể thao
Giờ thể thao
Giờ lịch sử ?
Giờ lịch sử?
Giờ thể thao
Giờ thể thao

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *