Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối

Hươu cao cổ, voi, xương cá, hình tượng Marilyn Monroe… đều được khắc tạc y như thật luôn.

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 1

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 2

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 3

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 4

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 5

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 6

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 7

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 8

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 9

Tác phẩm điêu khắc lạ mắt trên chuối - Hình 10

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *