Tìm hiểu sự tích và ý nghĩa của ngày Vu Lan

Dân gian ta có câu “Tết cả năm không bằng rằm tháng bảy” – đây là Đại Lễ Báo Hiếu Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên – một tập tục đáng quý của người Việt. Nhân dịp Đại Lễ này, các bạn hãy cùng tìm hiểu về “Sự Tích Ngày Lễ Vu Lan” nhé!

Tìm hiểu sự tích và ý nghĩa của ngày Vu Lan

Sự Tích Ngày Lễ Vu Lan

Hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch, người dân Việt theo đạo Phật có một ngày lễ lớn gọi là ngày lễ Vu Lan hay còn có tên gọi khác là Tết Trung Nguyên. Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo vì vậy mà dân gian ta có câu “Tết cả năm không bằng rằm tháng bảy”. Đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên – một tập tục đáng quý của người Việt, thể hiện truyền thống đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ông Ma Ha Một Ðặc Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ khác đạo, về sau Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, đạt được sáu phép thần thông rồi được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật.

Sau khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng huệ nhãn tìm kiếm. Thấy mẹ vì gây nhiều nghiệp ác nên rơi vào ngục A Tỳ làm quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên, do đói ăn lâu ngày nên mẹ của Mục Liên khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi, tránh không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy thức ăn đã hóa thành lửa đỏ khi đưa lên miệng.

Quá thương cảm, xót xa Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp. Ðúng vào ngày rằm tháng 7 thì lập trai đàn để cầu nguyện. Trước khi thọ thực, các vị này sẽ tuân theo lời dạy của Ðức Phật mà chú tâm cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà bảy đời của thí chủ được siêu thoát”.

Mục Liên làm đúng như lời Phật dạy. Quả nhiên vong mẫu của ông được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ mà sanh về cảnh giới lành. Cách thức cúng dường để cầu siêu đó gọi là Vu Lan bồn pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan bồn hội, còn bộ kinh ghi chép sự tích trên đây thì gọi là Vu Lan bồn kinh.

Ngày lễ Vu Lan bởi thế không chỉ có ý nghĩa là ngày cúng lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên, cúng cho các vong hồn cô quạnh mà sâu xa hơn, nó nhắc nhở người ta biết trân trọng những gì mình đang có: cha mẹ, gia đình, người thân. Vào ngày lễ Vu Lan nếu ai còn mẹ thì được cài lên áo bông hồng màu đỏ, người đó sẽ thấy tự hào khi mình còn có mẹ. Những ai không còn mẹ thì được cài lên áo bông hoa màu trắng. Người được cài bông hoa màu trắng sẽ cảm thấy xót xa, nhớ thương người mẹ đã mất. Người được cài bông hồng màu đỏ thì sẽ thấy sung sướng, nhớ rằng mình còn có mẹ bên cạnh và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai mẹ không còn, dẫu có khóc than cũng chẳng còn kịp nữa.

Ý nghĩa lễ Bông hồng cài áo

“Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa”. (Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Tháng 7, mùa Vu Lan về cùng với ngày Rằm xá tội vong nhân mà người ta còn gọi là ngày tết Trung Nguyên. Theo sách nhà Phật, ngày này các vong vong nhân không có nơi nương tựa, không có thân thích trên cõi trần gian để thờ phụng hay những linh hồn vì một oan khiên nào đó vật vờ sẽ được xá tội. Ngày lễ Vu Lan hay Tết Trung Nguyên là ngày lễ hội truyền thống “ân tình, nghĩa cảm” của nhân dân ta. Một tấm lòng trong vạn tấm lòng bao dung – một nét đẹp trong văn hoá dân tộc Việt đã được gìn giữ bao đời nay.


Bài tiếng Anh

The Sri Vu Lan Day 

Every year on July 15 of the lunar calendar, Buddhist Vietnamese people have a big feast called the Vu Lan holiday or also known as Tet Trung Nguyen. Vu Lan ceremony is one of the major Buddhist holidays so that people have the time, “not by the fifteenth annual festival in July”. This is the festival signaling grandparents, parents, ancestors – a precious tradition of Vietnamese people, expressing moral tradition “remember who planted fruit trees.”

Vu Lan ceremony derived from the integration of filial piety of Mr. Ma Ha A La Aging Characteristics, often referred to as the Great Moggallana, referred to as Section Union. Capital is a leading religious other, the following Section Lien refuge and became a great disciple of Buddha, achieved six magic and miracles listed in First class in every disciple of the Buddha.

Having attained Arhat, Section Contact remember and now his mother wants to know how to use search insight. Seeing mom as causing bad karma should fall into Avici Hell devil, starving tortured, he was brought down to the realm of demons rice offered to the mother. However, due to prolonged hunger of the mother should have used Section Lien eating a bowl of rice covered his hand away, avoiding her for another soul to scramble, so feed into flames when put to my lips .

Too pity, pity Section Lien returned to find a way to save the mother asked Buddha to Buddha taught that: “Despite his generosity to where miracles are not enough to save his mother anywhere. The only way thanks to the power of the monks around ten new desire to be rescued. On the full moon day in July is appropriate. Yes on the fifteenth day of July, the younger man up in prayer. Prior to real life, this position will follow the teachings of the Buddha that he would pray for the parents and grandparents of seven lifetime benefactor is transcendence. ”

Section Union did as the Buddha’s teachings. Indeed he was dying form of escape from the hungry ghost that lives in the realm of healthy living. Method of offering to pray that called legal Ullambana tub, ritual is called Vu Lan Tank Assembly, and the economic record of the above analysis, it is called economic Ullambana tub.

Vu Lan holiday therefore not only meaningful remembrance day for worship of ancestors, offerings to the lonely souls that deeper, it reminds us to appreciate what we have: parents , family and loved ones. On Vu Lan ceremony if one is set up, the mother also rose red shirt, he will see his proud mother also. The mother who is no longer installed on the shirt white flowers. The white flowers are set to aches, missed mother died. The red rose is set and you will find happiness, remember that you still have mom side and tries to please his mother, lest a future mother no longer, though there is no more weeping too late.

Meaning rose ceremony dress set 

“If the mother is still alive, he would wear a red flower on the shirt, and his mother would be proud. But if he loses his mother, he will be set on a white flower dress. The white flowers suffer, do not forget to miss her mother, though dead. The commission will gladly remember that his mother and tries to please his mother, lest a mountain Those who wear she is no longer keep up. ” (According to Rose brooches prose of Thich Nhat Hanh)

July, along with the Buddhist celebration of the full moon day of death far but people called Tet Trung Nguyen. According to Buddhist books, this day of death without dying person helpless, like no body on earth or earth to worship the spirits as a shield falsely pretending that animals will be absolved. Vu Lan holiday, or Tet Trung Nguyen is the traditional festival “gift of love, the sense” of our people. A thousand hearts in big heart – a beauty of Vietnamese ethnic culture has been preserved for centuries.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *