Vài hình ảnh về triều đình xưa

Triều Ðình (gồm có Vua và các quan) là cơ quan cai trị cả nước. Mỗi tháng Triều Ðình họp Ðại Triều 2 lần, vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch ở điện Thái Hoà. Các quan văn võ ở Kinh Ðô phải có mặt ở sân Rồng, đứng xếp hàng theo phẩm cấp của mình, lớn trước nhỏ sau.

Ðứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc, sau đó là tới quan Tri Phủ, Tri Huyện và Tri Châu, các quan nầy lo việc hành pháp (áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng).

Muốn được làm quan phải là người có học, phải thi đậu các kỳ thi tổ chức bởi Triều Ðình như kỳ thi ở Nam Ðịnh (xin coi phần “Từ dân lên quan”).

Quan càng cao chức thì khi đi lại càng có nhiều lọng (dù lớn).

Vẹ binh Huế
Vệ binh Huế

 

Kỵ binh
Kỵ binh
Kỵ binh
Kỵ binh
Kỵ binh
Kỵ binh
Vệ binh Hoàng Thành Huế
Vệ binh Hoàng Thành Huế
Trưởng nhóm vệ binh. Hue chef de la garde royale
Trưởng nhóm vệ binh. Hue chef de la garde royale
Tượng binh
Tượng binh
Voi lạy
Voi lạy
Các quan chầu trong Sân Rồng
Các quan chầu trong Sân Rồng
Các quan chầu trong Sân Rồng
Các quan chầu trong Sân Rồng
Các quan đang làm lễ tế Nam Giao
Các quan đang làm lễ tế Nam Giao
Một ông quan uống trà
Một ông quan uống trà
Một ông quan tỉnh
Một ông quan tỉnh
Một ông quan nhà Nguyễn
Một ông quan nhà Nguyễn
Một ông quan lớn
Một ông quan lớn
Quan đi võng
Quan đi võng
Quan đi ngựa
Quan đi ngựa
Tổng Ðốc Hà Nội
Tổng Ðốc Hà Nội
Tổng Ðốc Hà Nội (1885)
Tổng Ðốc Hà Nội (1885)
Một ông quan và vợ
Một ông quan và vợ
Một ông quan
Một ông quan
Ðĩnh đồng
Ðĩnh đồng
Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc)
Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc)
Các quan lại
Các quan lại
Các quan lại
Các quan lại
Một quan lớn của triều đình
Một quan lớn của triều đình
Một ông Quan Huyện và các quan Châu
Một ông Quan Huyện và các quan Châu
Một quan Tri Châu
Một quan Tri Châu
Thái giám
Thái giám
Một người hầu của Vua
Một người hầu của Vua
Một người đánh chuông
Một người đánh chuông
Một cổng vào của thành xưa
Một cổng vào của thành xưa
Súng thần công
Súng thần công
Ban lễ nhạc
Ban lễ nhạc
Nhạc công trong hoàng cung
Nhạc công trong hoàng cung

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *