Nếu Trái Đất chỉ còn tồn tại trong 30 phút nữa, anh sẽ làm gì?

– Nếu Trái Đất chỉ còn tồn tại trong 30 phút nữa, anh sẽ làm gì?

– Quan hệ với em

– Vậy 29 phút còn lại anh sẽ làm gì tiếp?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *